Merrni mbështetjen që ju nevojitet.

Klubet Sociale, tashmë në Edicionin e II-të, është një program që synon të nxisë dhe mbështesë financiarisht Klubet e Studentëve për të ideuar dhe implementuar projekte që kanë një ndikim pozitiv në komunitet. Në këtë program mund të dërgojnë propozimet e tyre të gjitha Klubet e Studentëve në Shqipëri, me përvojë apo të krijuara rishtaz, me fokus edukimin, mjedisin, kulturën, artin, shëndetin, zbutjen e varfërisë, trashëgiminë kulturore, sportin, rritjen profesionale.

Përfitimet për Studentët

Fond deri në 2 mijë Euro për implementimin e projektit

Ekspozim me Grupin BALFIN, partner me B4Students

Promovim i vetes dhe i kontributit social ku jeni pjesë

Zhvillimi i aftësive të reja dhe përmirësimi i CV-së

Angazhim në çështje sociale ku jeni i apasionuar

Cilët mund të bëhen pjesë?

Klubet e Studentëve, me përvojë apo të krijuara rishtaz, me minimumi 7 anëtarë, nga të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri.


Klubet e Studentëve me aktivitet në fushën e artit, edukimit, mjedisit, kulturës, trashëgimisë kulturore, sportit, bamirësisë, mirëqënies, rritjes profesionale.

Cilët nuk mund të aplikojnë?
Klubet e Studentëve me veprimtari të lidhur me politikën, besimin apo diskriminimin.
Klubet e Studentëve që nuk janë të gatshme të marrin përsipër detyrimet që lindin nga sponsorizimi.
2022
September
October
4 – 30 Nëntor
1 – 2 Dhjetor
3 – 9 Dhjetor

Thirrje për Aplikime.

Apliko Tani

Vlerësimi i Projekteve. Juria vlerëson propozimet e studentëve dhe fton për takim aplikantët e përzgjedhur.

Juria merr vendim për projektet të cilat do të financohen. Nënshkrimi i kontratës.

Kriteret e Vlerësimit

Cilësia e aplikimit – identifikimi i nevojës sociale dhe niveli i shtjellimit të projektit sipas formatit të aplikimit

Impakti në komunitet – rëndësia dhe madhësia e impaktit pozitiv në komunitet nëpërmjet projektit

Aplikueshmëria e projektit – mundësia e realizimit të aktiviteteteve brenda afateve dhe kostos së planifikuar

Anëtarët e Jurisë
Apliko tani për Klubet Sociale