me investime në infrastrukturë

Nëpërmjet këtij komponenti, B4Students me mbështetjen financiare të Grupit BALFIN, merr përsipër të kontribuojë me investime infrastrukturore në Institucione të Arsimit të Lartë, për nevoja të evidentuara që ndikojnë në cilësinë e përgatitjes akademike dhe profesionale të studentit.

Impakti ynë

Për të kuptuar më mirë nevojat, B4Students organizon në mënyrë sistematike takime me stafe drejtuese dhe akademike, si dhe me strukturat e studentëve.