Internship - Archive - BALFIN Group
Industry: Investments
Category: Archive
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë

Përshkrimi i kompanisë:

Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj. Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

Roli juaj:

 1. Sistemimi i dokumentacionit destinuar për t’u arkivuar, sipas procedurës;
 2. Veçimi për asgjësim i dokumenteve të cilave i ka kaluar afati i ruajtjes dhe pa vlerë ruajtje;
 3. Hartimi i listave përkatëse për dosjet e arkivuara dhe dokumentet e nxjerra për asgjësim;
 4. Kryerja e inventarizimit të dokumentacionit me vlerë ruajtje me të gjitha proceset, sistemim, regjistrim, skanim etj;
 5. Krijimi i dosjeve sipas pasqyrës emërtuese (inventarit);
 6. Regjistrimi i dosjeve të krijuara në regjistrin arkivor;
 7. Regjistrimi i dokumentacionit ligjor në regjistrin elektronik;
 8. Skanimi i dokumentacionit në kuadër të digjitalizimit të Arkivit Qendror.

Përfitimet e studentit:

 1. Mundësia për t’u aftësuar profesionalisht në përputhje me profilin tuaj të studimeve;
 2. Mundësia për t’u përfshirë në trajnime të brendshme që ju ndihmojnë të ndërtoni aftësi të reja;
 3. Mundësia për t’u pajisur me dëshmi të përfundimit me sukses të programit të Praktikës & Punësimit;
 4. Mundësia për të fituar një ofertë punësimi, për rezultate të larta të arritura gjatë programit;
 5. Mundësia për të përfituar për 1 vit Kartën e Shpërblimit “Happy”, pjesë e Grupit BALFIN.

Profili i kandidatit:

 1. Vijimi i studimeve të larta (preferohet profili Arkivistikë, Burime Njerëzore, Drejtësi);
 2. Të ketë një komunikim cilësor dhe të jetë në gjëndje të punojë grup dhe i pavarur;
 3. Të jetë etik, i përgjegjshëm, i orientuar nga detajet, me natyrë organizative;
 4. Të ketë njohuri kompjuterike në programet bazë të paketës Office;
 5. Të jetë i orientuar drejt arritjes së rezultateve;

Të tjera:

 • Kohëzgjatja: 3 muaj
 • 5 ditë, E Hënë – E Premte
 • Orari: Fleksibël, 4-6 orë në ditë

Apply Now
Similar Job Openings
Internship
Industry: Investments
Category: Archive
Company: BALFIN Group
Location: Tiranë